Privacyverklaring

Privacyverklaring De Health Boutique Brouwershaven

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://healthboutiquebrouwershaven.nl/ alsmede bij de dienstverlening van De Health Boutique Brouwershaven.


De Health Boutique Brouwershaven respecteert de privacy van de bezoekers op de websites en gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.


Op grond van de AVG wordt De Health Boutique Brouwershaven aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens De Health Boutique Brouwershaven verwerkt en wat De Health Boutique Brouwershaven met deze persoonsgegevens doet.


GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor de dienstverlening van De Health Boutique Brouwershaven, dan vraagt De Health Boutique Brouwershaven u om persoons- en medische gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het patiënten systeem van De Health Boutique Brouwershaven en worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. Het patiënten systeem is uiterst streng beveiligd.


Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door De Health Boutique Brouwershaven. De Health Boutique Brouwershaven verstrekt uw persoons- en/of medische gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij De Health Boutique Brouwershaven daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als De Health Boutique Brouwershaven dit noodzakelijk acht om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een juiste behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het informeren van uw huisarts.


DE PERSOONSGEGEVENS

De Health Boutique Brouwershaven verwerkt de volgende persoonsgegevens van patiënten:

- NAW-gegevens;

- Telefoonnummers;

- E-mailadressen na toestemming;


- Geboortedatum;

- BSN-nummer;

- In sommige gevallen het bankrekeningnummer van patiënten;

- Medische gegevens, d.w.z. medische informatie van verwijzing door specialist en/of huisarts en/of medische informatie welke patiënt verstrekt.

DE AVG-GRONDSLAGEN

De Health Boutique Brouwershaven verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

GRONDSLAG 1 - NOODZAKELIJK VOOR DE BEHARTIGING VAN DE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

De verwerking van BSN-nummers en geboortedatum

De verwerking van BSN-nummers vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Erkende zorgverleners zijn namelijk verplicht om het BSN-nummer van de patiënt vast te leggen in de administratie.

De geboortedatum wordt vastgelegd als extra controle, zodat de therapeut kan vaststellen dat hij of zij met de juiste persoon te maken heeft.


De verwerking van het BSN-nummer en de geboortedatum is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang; het is voor de therapeut essentieel dat vastgesteld wordt wie de persoon is die hij/zij gaat behandelen en dat de juiste gegevens aan deze persoon worden “gekoppeld”.


De afweging van de belangen is gemaakt en in het voordeel van De Health Boutique Brouwershaven uitgevallen.

Op grond van bovenstaande heeft De Health Boutique Brouwershaven het recht om de betreffende persoonsgegevens van de patiënten te verwerken.

GRONDSLAG 2 – TOESTEMMING

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. De overeenkomst betreft in deze een behandelovereenkomst en bevat een inspanningsverbintenis. Wanneer het een training betreft dan is er tevens sprake van een inspanningsverbintenis.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie, advies en een behandeling en/ of het begeleiden van een training.

De Health Boutique Brouwershaven kan de patiënten enkel een dienst verlenen wanneer (een deel van) de medische gegevens bekend zijn indien het gaat om een behandeling.


GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door De Health Boutique Brouwershaven verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.


Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


DE BEWAARTERMIJNEN

De Health Boutique Brouwershaven voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. De Health Boutique Brouwershaven bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter medische gegevens maximaal tot 15 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.


HET REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

De Health Boutique Brouwershaven heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.


DE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De Health Boutique Brouwershaven heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt De Health Boutique Brouwershaven onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.


UW RECHTEN

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:


- Recht op inzage;

- Recht op rectificatie en aanvulling;

- Recht op vergetelheid;

- Recht op beperking van de verwerking;

- Recht van bezwaar


De Health Boutique Brouwershaven heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@healthboutiquebrouwershaven.nl. De Health Boutique Brouwershaven zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.


COOKIES

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet De Health Boutique Brouwershaven voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert De Health Boutique Brouwershaven zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


De Health Boutique Brouwershaven gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Health Boutique Brouwershaven heeft hier geen invloed op en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.


Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van De Health Boutique Brouwershaven en de websites. De Health Boutique Brouwershaven kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de websites worden gepubliceerd.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact met De Health Boutique Brouwershaven op.


© De Health Boutique Brouwershaven, 2023.

Adres

Nieuwstad 34

4318 BN Brouwershaven

Openingstijden

Fysiotherapie op afspraak.

Fitness ma-vr 7-22 u

Fitness za-zo 8-20 u

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van onze evenementen en trainingen!


© 2024 Health Boutique Brouwershaven | KVK 59686391 | Privacy | Algemene voorwaarden | ZienWebdesign